Gastronomijas programma x2

Katra jaunâka, pilnîgâka çdinâðanas iestâde vçlas, lai pakalpojums bûtu efektîvs un saòçmçji ir apmierinâti. Viesi, kas apmeklç apgabalu, nevçlas labi çst, bet bût godîgi un jau pasniegti. Restorânu darbinieki arvien vairâk atsaucas uz kases aparâta maiòu, lai veiktu datoru uzvedîbu ar profesionâlu çdinâðanas programmu, kas ievçrojami uzlabo telpu apkalpoðanu.

Pos sistçmas ir gastronomiskâ programmatûra, kas atbilst restorânu, bâru, picçriju, âtrâs çdinâðanas restorânu, kafejnîcu un jauno iestâþu îpaðnieku vçlmçm. Tas dod vienkârðu formu, lai pârvaldîtu pârdoðanu, un tas ir svarîgi, neprasa papildu darbinieku apmâcîbu, jo tâ pakalpojums ir lîdzîgs fiskâlajai valûtai ar paðreizçjo atðíirîbu, ka visas lietas ir veidotas uz skârienekrâna. Metode ir arî nesalîdzinâmi âtrâka, kas ievçrojami uzlabo raþoðanu un ïauj aizmirst par papîra maiòu, kas ir apstâjusies daþos paredzçtos brîþos vai kodos çdieniem, kas bieþi pçrk grûtîbas, îpaði jauniem veidiem.POS sistçmas vieglâ un skaidrâ reþîmâ ïauj izvçlçties lietotâja pasûtîtos çdienus, atstâjot atklâtu rçíinu uz nenoteiktu laiku, ja viòð vçlas izvçlçties kaut ko vairâk. Caurspîdîgâs zinâðanas ekrânâ par viesmîïu pieðíirðanu konkrçtai tabulai un informâcija par pasûtîjuma detaïâm ïauj çrti rûpçties par telpu darbu, un milzîgu devu gadîjumâ dzîvoklis nenovirza kïûdâm. Pateicoties iespçjai ievçrot savas ierîces restorânâ, ieskaitot printerus, elektriskos svarus un maksâjumu terminâïus, tas ïauj âtri un efektîvi rakstît darbu.Pos sistçmas ir gastronomiskâ programmatûra, kas tiek izgatavota ar restorânu vadîtâju atmiòu, kas ïauj palielinât pârdoðanas apjomu un palielinât to peïòu, kâ arî samazinât ekspluatâcijas izmaksas. Ieguldîjums ðâdâ stilâ ir ieguldîjums ilgus gadus, jo ir svarîgi to pârveidot par iekârtas vajadzîbu skaitu. Tomçr ir zinâms, ka mazâkajai mâjai ir atðíirîgas prasîbas nekâ lielo restorânu íçdei. Un tas, kas ir ârkârtîgi svarîgi, nodroðina vienu pilnîgas autoritâtes garantiju visos darba tirgos. Un liela kontrole ir klientu apmierinâtîba, kas labprât atgriezîsies ðeit.