Garigas veselibas trauccjumiem

Vçl lielâkas zinâðanu un starptautisko darîjumu vai korporâciju satiksmes laikmetâ arvien vairâk problçmu risina visu veidu tulkotâji un cilvçki, kuri pârtrauc tulkot materiâlus no vienas valodas uz citu. Mçs noðíiram vairâkus finanðu vai juridiskos tulkojumus, kâ arî paðus tulkotâjus, kuri pamosties.

Ja tas ir pirmais veids, t.i., zvçrinâti tulkojumi, tos sniedz zvçrinâti tulki, kas abi ir tâ sauktie sabiedrîbas uzticîbu. Ðâda veida tulkojums tiek meklçts ar tiesas dokumentiem, procesuâlajiem dokumentiem, skolu dokumentiem, sertifikâtiem, civiltiesiskâ statusa dokumentiem, sertifikâtiem un citiem ârçjiem un atklâtiem dokumentiem.

Dialine

Tad mçs varam sniegt specializçtus tulkojumus. Diemþçl ðeit ir nepiecieðamas îpaðas spçjas un sociâlie sertifikâti tulkotâjiem, kas pârvietojas. Tomçr komandai vai tulkotâjam, kurð tulko ðâdus ziòojumus, jâbût ekspertiem vai zinâðanâm attiecîgajâ jomâ. Turklât ðâdâ sistçmâ bûtu jâatrodas konsultantiem un korektoriem, piemçram, juristiem, IT speciâlistiem vai inþenieriem.

Parasti tulkojumi var attiekties uz gandrîz visâm dzîves jomâm. Tomçr ir svarîgi iepazîties ar daudzâm ârkârtîgi lielâm, kas principâ ir vislielâkais pieprasîjums. Tie veido paðreizçjos tipiskos juridiskos rakstus, piemçram, lîgumus, nodomu vçstules, spriedumus, notariâlos aktus, garantijas no veikaliem.Tad jûs varat atðíirt fiziskos un banku tulkojumus, parasti ekonomiskos tulkojumus. Tie ietver visus ziòojumus, plânus un pieteikumus ES finansçjumam, biznesa plânus, aizdevuma lîgumus, banku noteikumus utt.

Tie ir tulkoti un visi komercdokumenti, piemçram, transporta un kravas dokumenti, reklâmas un mârketinga materiâli, muitas noteikumi, visas sûdzîbas, kâ arî ES nolîgumi.

Papildus ðiem bieþi tiek atrastas tehniskâs un IT publikâcijas, piemçram, organizâcijas un ierîèu instrukcijas, prezentâcijas, ziòojumi, bûvmateriâli, programmatûras lokalizâcija, tehniskâ dokumentâcija, datorprogrammu lietoðanas instrukcijas.

Bankâ mçs varam atcerçties vairâk medicînisko tekstu, piemçram, klînisko izmçìinâjumu ierakstus, pacientu kartes, medicînas un laboratorijas aprîkojuma sarakstus, zinâtniskos tekstus, zâïu kvalitâti, reklâmas un rakstus no zâïu iepakojumiem, reìistrâcijas dokumentus jaunâm zâlçm.