Fiziska persona pcrk automadinu no uzocmuma

Katrs nodokïu maksâtâjs, kas veic pârdoðanu finanðu personâm, ir spiests reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Tas ir veids, kâ veikt pienâcîgus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tas pats attiecas uz likumu, un likums ir svarîgs.

Kâ ar nepareizu kases aparâtu?

Par ðâdâm formâm jâsniedz tâ sauktâ rezerves nauda. Tâ kâ tas nav likumîgs pienâkums, katram vadîtâjam ir jâdomâ par ðâdu atbrîvoðanu iepriekð. Tas lieliski darbojas cita veida avârijas situâcijâs, kas vçlas labot atbilstoðu aprîkojumu. Principâ PVN likums skaidri nosaka, ka, ja nav iespçjams veikt ierakstu par apgrozîjumu, izmantojot rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves birojs var pasargât no nevajadzîgas un neparedzamas uzòçmçjdarbîbas dîkstâves. Ir vçrts atcerçties, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu jâziòo nodokïu iestâdei, runâjot par iekârtu kïûmçm un ievieðot datus par rezerves ierîci.

Diemþçl, kad tas tika pievienots tagad, kases aparâta trûkums, ðajâ rezervju kasç sajaucâs ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Tad nevar panâkt pârdoðanas pabeigðanu, un ðâdi uzòçmumi ir nelikumîgi un var koncentrçties uz sekâm, ko rada liels finansiâlais slogs âdâ. Ne runâjot par situâciju, kurâ darbuzòçmçjs lûgs atbilstoðu kvîti.

Bûtu un cik viegli ir paziòot par remontçtâja remontdarbu un fiskâlo postnetu nodokïu printeru neveiksmi, kâ arî nodokïu iestâdçm, kurâm ir vietas tirdzniecîbas ierakstu darbîbâ, par katru ierîces remonta stundu, un, protams, klientiem, kuri klusç pârdoðanâ.

Tikai tieðsaistes izsoles veiksmîgai îstenoðanai uzòçmçjam nav jâpârtrauc darbs, bet tas rada vairâkus nosacîjumus - turçtajiem ierakstiem skaidri jânorâda, kurð produkts maksâjums tika òemts vçrâ; maksâjums jâveic tieðsaistç vai pa pastu. Ðajâ formâ pârdevçjs - nodokïu maksâtâjs - bûs ideâls PVN rçíina ievietoðanai.