Es piekridanas procedura

ProsteroProstero - Dabisks uroloìiskais lîdzeklis vîrieða problçmu risinâðanai!

ATEX direktîva Polijas tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tas ir saistîts ar produktiem, kas paredzçti ekspluatâcijai apgabalos, kuros pastâv eksplozijas risks. Produktiem jâatbilst stingrâm prasîbâm ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aprûpei. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Izstrâdâjot aplûkojamo normatîvo aktu noteikumus, droðîbas pasâkumu lîmenis un ar to saistîtâs garantiju lîmenis lielâ mçrâ ir atkarîgs no tâ, cik lielâ mçrâ apdraudçs vidi, kurâ îpaðâ maltîte tiks spçlçta.ATEX direktîva nosaka stingras prasîbas, kas raþojumam ir jâveic, lai to varçtu izmantot sprâdzienbîstamâ vidç. Bet kâdas zonas tas nozîmç? Pirmkârt, mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kurâs ir ïoti liela metâna vai ogïu putekïu sprâdziena varbûtîba.

ATEX direktîvai ir detalizçta kvalitâtes sadale. Ir divi no tiem. Pirmajâ klasç ierîkotas ierîces, kuras raktuvçs tiek iedalîtas arî uz virsmâm, kuras var apdraudçt metâna eksplozija. Otrâ daïa ir iegûta ierîcçm, kas tiek darbinâtas dîvainâs vietâs un kas var pastâvçt sprâdzienbîstamas vides risks.

Ðî direktîva nosaka bûtiskas vispârçjas prasîbas attiecîbâ uz visâm iekârtâm, kas veidojas vietâs, kurâs ir bîstami metâna / ogïu putekïu sprâdzieni. Tomçr daudz jutîgâkas prasîbas ir viegli atklâtas saskaòotâs vçrtîbâs.

Jâatzîmç, ka ierîcçm, kas apstiprinâtas lietoðanai bîstamâs zonâs, jâbût maríçtâm ar CE zîmi. Paziòotâs institûcijas identifikâcijas numurs jânorâda pçc zîmes, kam jâbût tîram, redzamam, pastâvîgam un salasâmam.

Paziòotâja institûcija pârbauda visu kontroles organismu vai individuâlu projekta iegâdi, lai nodroðinâtu atbilstîbu likumam un direktîvas prasîbâm. Jâatceras arî, ka no 2016. gada 20. aprîïa paðreizçjâ direktîva tiks aizstâta ar jauno informâciju ATEX 2014/34 / ES.