Emuara vietnes dizains

Fiskâlâ elzab printera galvenais uzdevums ir rakstît datus par tirdzniecîbu. Finanðu printeris, atðíirîbâ no kases aparâta, vienmçr strâdâ ar ârçju sistçmu, kas nozîmç, ka nav paðapkalpoðanâs trauka. Ðî ârçjâ sistçma ir, piemçram, dators, kas aprîkots ar programmatûru attiecîgajam laukam.

https://ecuproduct.com/lv/titan-gel-labakais-neinvazivs-veids-ka-palielinat-dzimumlocekla-izmeru/Titan gel Labākais neinvazīvs veids, kā palielināt dzimumlocekļa izmēru

Komunikâcija tiek veikta kâ pierâdîjums, izmantojot RS232 sçrijas interfeisu. Ðî pieeja piedâvâ daudz vairâk analîzes un ziòoðanas iespçju nekâ vidçjais kases aparâts. Vçl viena finanðu printeru priekðrocîba ir veids, kâ drukât ârpus parastajiem kvîtîm un PVN rçíiniem. Printera un datora kombinâcija garantç daudz vairâk pilnvaru nekâ izdotajiem dokumentiem. Printerim var pieðíirt ïoti krâsainu TFT displeju. Par 4,3 collu modeli. Tam jâbût saistîtam ar korpusu vai ârçjo. Ðâdu monitoru pçc tam sniedz ar îpaðu kabeli, kura vidçjais garums ir pusotru metru. Ðâdâ displejâ, izòemot pamata izvçlni, lietotâjs var parâdît, piemçram, pârdoto preèu cenas vai pat reklâmas klipus, kas reklamç konkrçto uzòçmumu. Printeris ïauj pârdot produktus ar zîmoliem ar garâku rakstzîmju skaitu nekâ parastais kases aparâts, kuru var izdrukât grafiskâ formâ jûsu uzòçmuma virsrakstâ, faktûrrçíina numuru uz rçíina, kâ arî svîtrkodus ar kvîti. Izdrukas var organizçt uz papîra, un papîra platumu var mainît atkarîbâ no klienta vajadzîbâm. Daþi fiskâlie printeri piedâvâ elektronisku kopiju ierakstîðanu SD kartç. Jûs varat piekïût datiem, kas saglabâti SD lapâ, no printera vai datora. Ievads konkrçtos, kas saglabâti SD lapâ no datora, ïauj skatît, ziòot un kopçt visas iespçjas, ko lietotâjs vçlas. Kâ pierâdîjumu ir iespçjams izdrukât pârskatu par materiâliem, par kuriem ir veiktas izmaiòas nodokïu likmçs. Ðiem cilvçkiem nav parasto kases aparâtu.