Elektroinstalacija majas

Elektroinstalâcija ir sareþìîts organisms, kurâ viss jâstrâdâ kopâ. Ja pats elements neizdodas, tas var ievadît visu nelaimi. Visbieþâk tâ nonâk lielâ elektriskâ trieciena vai ugunsgrçkâ, kurâ cilvçki joprojâm var nomirt. Tâpçc jums ir jârûpçjas par elektroinstalâcijâm, regulâri jâpârbauda kvalificçti elektriíi un regulâri jâlabo visi defekti.

Viena no svarîgâkajâm idejâm elektriskajâ instalâcijâ ir droðîbas elementu izvçle. Ðis stratçìiskais faktors var bût atkarîgs no jûsu darbîbâm vai veselîbas. Aizsardzîba jânovieto uz lidmaðînu jaudas. Tas aizòem no galvenâ droðinâtâja, kam, noslçdzot lîgumu par elektroenerìijas piegâdi, ir jâbût nominâlajai strâvai, ko noteikusi spçkstacija. To lieto, lai padarîtu sliktâku iegût nozîmîgâku elektrîbas devu nekâ pçdçjâ norma. Ðâdâ gadîjumâ elektriskie vadi mûsu dzîvokïa vai darba mâjas priekðâ tiks nodedzinâti.Tâlâk mçs esam elektrîbas skaitîtâjs un galvenâ pârslçgðanas stacija. Paðreizçjâ sadales sistçma pastâv elektriskâs instalâcijas centrâ. Katra íçde atrodas tâs izcelsmes vietâ. Visi ir apdroðinâti ar atbilstoðu droðinâtâju ar noteiktu nominâlo strâvu. Droðîbas izvçli veic profesionâls elektriíis, kurð sagatavos elektriskâs instalâcijas projektu, pirms tas bûs gatavs. Ðajâ posmâ tâ iepazîstinâs ar to, cik daudz dzîvo íçþu to apstrâdâ, kas arî baro, kâda tendence tajâs ieplûst. Tâpçc tas ir ïoti svarîgi, jo tas ir atkarîgs no izvçlçtâ vadu ðíçrsgriezuma, lîdz ar to droðinâtâjs ar lîdzîgu nominâlo strâvu. Vçrtîba ir arî tâ sauktâ aizsardzîbas selektivitâte, pateicoties kurai îssavienojuma gadîjumâ tikai attiecîgâ reìiona droðinâtâjs tiks izslçgts, bet ne galvenâ aizsardzîba, kas pârtrauktu enerìijas piegâdi pilnai mâjai.