Dzivs elektronu mikroskops

Spartanol

Darbîbas mikroskopi tiek izmantoti, lai veiktu uzdevumus, kas prasa lielu precizitâti nelielâ darbîbas laukâ, tâpçc tie ir izmantoti medicînas procedûrâs oftalmoloìijas, zobârstniecîbas, otolaringoloìijas un neiroíirurìijas jomâ. Darbîbas mikroskops ir ne tikai standarta aprîkojums mikroskopiskai pârbaudei, kas paredzçta tikai attçla palielinâðanai, bet arî iekârtas, kas palielina attçla stereoskopiju, kâ arî lauka dziïums. Darbîbas mikroskopi tiek apstrâdâti, cita starpâ mikroíirurìijâ, kurai ir darbîbas metode, kas attiecas uz daudzu delikâtu anatomisku vienîbu ârstçðanu. Daþi mikroskopi, kas tiek izmantoti mikrosíirurìiskajâs operâcijâs, izmantojot iebûvçtu kameru, arî ïauj precîzi dokumentçt ârstçðanu.Mûsdienu íirurìiskajos mikroskopos ir sareþìîta íirurìiskâs optikas mehâniska apturçðana, jaunâ paaudze ir dekorçta ar koaksiâlo ksenona apgaismojumu, autofokusu, autobalizâciju un varioskopu. Novatorisku risinâjumu daudzums, kas tiek izmantots nâkamâs paaudzes ekspluatâcijas mikroskopos, samazina risku kïûdîties bîstamo darbîbu laikâ, kas ietaupa veselîbu vai dzîvîbu. Citi operâcijas mikroskopi tiek automatizçti, un to darbîbas parametrus var sinhronizçt ar operatora darbîbas formâm, kas neiroíirurìiskâs procedûras laikâ izmanto mikroskopu. Mûsdienâs zinâtnieki spekulç, ka nepârtrauktais mikroskopijas pieaugums ïauj mums sâkt nanotehnoloìiju attîstîbu, kas noteikti atradîs plaðu pielietojumu nâkotnes medicînâ.