Drodibas tunisija

Noteiktie darba apstâkïi rada eksplozijas risku, kas rada ilgstoðu apdraudçjumu cilvçku veselîbai un ienâkumiem. Lai samazinâtu briesmîgu negadîjumu risku, Eiropas Savienîba 2003. gada 30. jûnijâ ieguva sprâdzienbîstamîbas direktîvas uzturçðanu. Turpmâk mçs iepazîstinâsim ar atex gadîjumu izpçti.

Kas tieði ir ateks?Saskaòâ ar noslçpumaini skanoðo ATEX koncepciju no franèu valodas Atmosfçras Ecplosible, divas îpaði vçrtîgas ES direktîvas slçpj aizsardzîbu pret eksploziju. Svarîgâkais ir noteikums 94/9 / EC - ATEX 100a, kas izmanto prasîbas par to, kâ iekïût tirgû, ja ierîce, kas novedîs, aizsargâs un pârtrauks, kas tiek izmantots ðim nolûkam ârpus sprâdzienbîstamas vides, un maðînas un kontroles sistçmas, izmantojot sprâdzienbîstamâ vidç.

Izsniedzot CE zîmi uz raþojuma, raþotâjs paziòo, ka ðis rezultâts atbilst visâm prasîbâm, kas attiecas uz direktîvâm, proti, Jauno pieeju. Nosakot, vai konkrçtais produkts atbilst Jaunâs nostâjas direktîvu prasîbâm un vai ir iespçjams atstât CE zîmi uz tâs, tiek veidots atbilstîbas novçrtçjums. Jauno risinâjumu direktîvas reglamentç bîstamîbu, kas raþotâjam ir jâatklâj un jâatbrîvojas pirms produkta laiðanas tirgû.

Otrâ direktîva 1999/92 / EK - ATEX 137 savukârt ir ïoti liela no rûpnîcas darbinieku viedokïa, kur tâs var satikt sprâdzienbîstamas zonas. Tâs pamati ir saistîti ar visu cilvçku droðîbu un veselîbas kontroli, kas rada stâvokli un dzîvo noteiktâs zonâs.

Kas ir atex apmâcîba?ATEX apmâcîba ir saistîta ar aizsardzîbu pret eksploziju un ATEX informâciju. Tie ir adresçti ikvienam apmeklçtâjam, kurð atrodas tuvu tiem, kurus apdraud sprâdziens, tostarp vadoðajam personâlam, tehniskajam personâlam un pieauguðajâm sievietçm, lai iegûtu uzticîbu un praksi savâ praksç. Pârvaldîbas vadîðana ir nepiecieðams iemesls, lai pamata darbîbas jomâ veiktu PN-EN 60079-17 standartu ieteikumus par kompetences prasîbâm personâlam Ex apgabalos. Jâatzîmç, ka ATEX apmâcîba neaizstâj mâcîbas ar svarîgu palîdzîbu, kas ir jâapmierina atseviðíi, ir vçrts izvçlçties cienîjamu uzòçmumu, ko izmanto visaptveroða mâcîbu pakete.