Drodibas prasibas attieciba uz darba procesiem

Nosaukums LED avârijas apgaismojums ir paredzçts avârijas izeju un evakuâcijas ceïu izveidei sabiedrisko çku iekðienç. Tagad viesnîcâs, pansijâs, kâ arî privâtajâs telpâs ir jâievieto koridoru un avârijas izeju avârijas apgaismojums, tomçr avârijas kvçlspuldzes patçrç pârâk daudz enerìijas un prasa avârijas baroðanu no bagâtîgas baterijas, bieþi tiek atklâta atseviðía apgaismojuma instalâcija. avârijas. Kâzâm, mûsu paðu tirgû parâdîjâs pietiekami spçcîgas LED, kas parâdîja patieðâm labu alternatîvu kvçlspuldzçm.

Iepriekðminçtâs elektroluminiscences LED diodes patçrç vairâkas reizes mazâk enerìijas, tâs ir plaðas un tâm ir zems baroðanas spriegums. LED avârijas apgaismojums papildus evakuâcijas apgaismojumam, evakuâcijas ceïa apgaismojumam, avârijas vietas apgaismojumam, vieglo zonu un avârijas apgaismojuma panikas apgaismojumam ir arî ârkârtas apgaismojums îpaðo briesmu jomâ, t.i. apgaismojuma kïûme. Ðâdu bîstamu situâciju piemçrs bûs izgâztuves un darbîbas ar toksiskâm vai sprâgstvielâm. Un, veicot pienâkumus ar âtri pârvietojamâm maðînâm, ir nepiecieðams nodroðinât avârijas apgaismojuma iekïauðanu normâlâ apgaismojuma kïûmes formâs.

Visi avârijas LED gaismekïi ir aprîkoti ar mikroprocesoru dizainu un savienoti ar sakaru kopni ar sistçmas centrâlo personu. Jaunâs LED avârijas apgaismojuma sistçmas lielâ priekðrocîba ir tâ, ka tâ ir îpaði izplatîta sistçma, kas nozîmç, ka sistçmas krâtuvç esoðajâm evakuâcijas ierîcçm un jaunajâm ierîcçm ir savi sprieguma avoti bateriju gadîjumâ. Pilnîga LED avârijas apgaismojuma sistçma ir izveidota no centrâlâ uzòçmuma, izplatîtâjiem un avârijas apgaismes gaismekïiem, un komunikâcija starp centrâlo bloku, izplatîtâjiem un gaismekïiem tiek veidota uz divu vadu autobusiem.