Diagnostikas aparati medicina

http://lv.healthymode.eu/hallu-motion-korigejosie-aparati-liela-pirksta-pielagosanai/Hallu Motion. Koriģējošie aparāti liela pirksta pielāgošanai

Kas ir kolposkops?

Kolposkops ir vçl lçtâka diagnostikas ierîce, ko izmanto ginekoloìisko izmeklçjumu laikâ. Tas ir specializçts rîks, kas, pateicoties lieliskas optiskâs klases kombinâcijai ar papildu koaksiâlo apgaismojumu, dod iespçju rûpîgi pârbaudît intîmâs sievieðu íermeòa daïas, kas pakïautas bîstamâm slimîbâm. Ar kolposkopu var iegâdâties lîdz 400x palielinâjumu.

Kolposkops un tâ izmantoðana

Kolposkops pârvçrðas kolposkopijâ, tas ir, dzemdes kakla virsmas izpçte kopâ ar kanâlu, kâ arî maksts un vulva, lai noteiktu izmaiòas, kas varçtu runât par dzemdes kakla vçþa preklîniskajâm formâm. Tiek ziòots, ka kolposkopa radîtâs diagnozes precizitâte ir no 79 lîdz 97% atkarîbâ no tâs formas.

Kâ izskatâs kolposkopiskâ pârbaude?

Kolposkopija ir nesâpîga pârbaude, ko veic, kad pacients atrodas ginekoloìiskajâ krçslâ. Individuâlâ eksâmena sâkumâ ârsts izveido îpaðu spilgtumu pacientam, kas ïauj vizualizçt dzemdes kakla daïu. Pçc to piestiprinâðanas vagînâ tiek veidots spogulis ar caurspîdîgâm sienâm, ar kuru palîdzîbu maksts sienas un dzemdes kakla zona tiek aplûkota labâ palielinâjumâ, intensîvâ apgaismojumâ. Kolposkops ar kameras palîdzîbu ïauj ierakstît eksâmenu un redzçt to papildu ekrânâ, kâ arî papildus rakstît un izdrukât pacientam, kad beidzas arî medicîniskâs dokumentâcijas sagatavoðana un diagnoze.