Darzeou salati ar 5 izmaioam

Svaigi, sulîgi salâti ir neatòemama daudzu vietçjo un ne tikai poïu çdienu sastâvdaïa. Ir svarîgi sasniegt gandrîz visu no dârzeòiem, sajaucot ar sveðiniekiem ideâlâs daïâs un pienâcîgi garðîgi. Nav brînums, ka mçs nevaram iedomâties ikdienas otro çdienu bez çstgribîgiem salâtiem, kas ne tikai bagâtina tradicionâlâs gaïas garðu ar kartupeïiem, bet ir virs lielâ vitamîna bumba, kas nepiecieðama, lai uzturçtu savu íermeni pareizâ stâvoklî.

Mâjas gatavoti salâtiGatavos salâtus var iegâdâties noliktavâs, estçtiski ievietojot plastmasas traukos un perfekti pagatavot. Tomçr daudzos gadîjumos tas ir labi veidots, patstâvîgi veidots èuguns, un labs to trûkums ir nepiecieðamîba berzçt visus dârzeòus uz reþìa vai mocît to sasmalcinâðanu. Tas ir tas, ko elektriskais dârzeòu drupinâtâjs veicinâs visu jûsu mâjâs. Ðî îsa ierîce, tçjkannas vai katla izmçrs noteikti iekïaujas virtuvç. Tas ir aprîkots ar piemçrotu tvertni, kurâ mizotus dârzeòus ievietojam pilnâ apjomâ vai, iespçjams, sagrieþot mazâkos gabaliòos. Smalcinâtâjam tomçr bûtu jârîkojas pat ar labu seleriju vai bietes.

Elektriskais dârzeòu drupinâtâjsÐâds smalcinâtâjs ir vingrinâjums, kâ pagatavot garðîgus, aromâtiskus salâtus tikai daþu minûðu laikâ. Tas ir pietiekami, lai ievietotu burkânu, sîpolu, kâpostu vai citus dârzeòus kombinâcijâ, ko mçs dodam priekðroku, un ieslçdziet ierîci, un pçc daþâm sekundçm mçs varam smalki òemt visu sasmalcinâto dârzeòu konteineru. Pat tad viss, nenogrieþot pirkstus un nagus uz rîsiem, vai izsmidzinot augu ekstraktu visâ virtuvç - estçtiski, viegli un precîzi. Ðâds smalcinâtâjs noteikti veicinâs ikvienu mâjsaimnieci, kas vçlas ïaut saviem iedzîvotâjiem çst svaigus salâtus ar apetîti un ko nevçlaties noslaucît dârzeòus ar rîvçtiem dârzeòiem katru dienu. Tas ir rîks, kas iegulda savu laiku un uzsilda lîdz pçdçjam, lai çst neapstrâdâtus, svaigi sakapâtus dârzeòus!