Darba drodiba un koradeck ergonomika

Ir daudzi faktori, kas ietekmç sistçmas pastâvçðanu, tostarp to, ko mçs uzòemamies, un kâdâ formâ arî cik ilgi. Ja mçs daþu minûðu laikâ nogâdâsim kokzâìçtavu, kur tas bieþi tiek izgatavots no koksnes putekïiem, iespçjams, ir pietiekami, lai vçlâk naktî uzspridzinâtu, lai atbrîvotos no putekïiem un putekïiem.

Un, ja mçs ilgâk darbojamies ðâdos apstâkïos bez jebkâdas aizsardzîbas un ventilâcijas sistçmas, tad neparedzçt labus pçtîjuma rezultâtus ikdienas kontrolç pie ârsta. Mums var bût daþâdas alerìiskas reakcijas un reakcijas no elpoðanas sistçmas viedokïa, kas bûs ïoti izârstçjams, it îpaði, ja mûsu darbîbas apstâkïi paliek nemainîgi.

Tâpçc darba devçja pienâkums ir dot mums sausu, patîkamu un augstu darba vietu, ja vien, protams, nav pçdçjâs iespçjas. Ðodien, lai atbrîvotos no piesâròojuma gaisâ, ir pietiekami uzstâdît dezinfekcijas sistçmu, kas nejauði filtrç cietâs daïiòas no gaisa, neïaujot tâm iekïût tuvâkajâ sistçmâ. Jums vienmçr ir jâuzòemas uzòçmumi, kas nodroðina aizturçðanu ar aizdomîgi zemâm cenâm. Tâpçc ir svarîgi izveidot labas attîrîðanas sistçmas ar Atex likumu (atkausçðanas sistçmas, jo tikai mûsdienîgâ iespçja aizsargât sevi pret kontroli no sanitârâs vai darba inspekcijas perspektîvas. Katrs çdiens, ko mçs savâcam mâjas raþoðanas uzòçmumâ, vçlas bût salîdzinâms ar veselîgiem noteikumiem, kas atklâj, ka ðâda sistçma ir piemçrota mçríim. Pilnvarotâ kompânija apkopo profesionâlâs attîrîðanas sistçmas, kas ir kopîgas ar jebkurâm prasîbâm attiecîbâ uz kvalitâti, droðîbu un darba higiçnu. Turklât uzòçmums veic profesionâlus padomus par putekïu savâkðanas sistçmas lielumu, montâþu un apkopi. Ir svarîgi izvçlçties pareizo darbuzòçmçju, lai filtrçtu gaisu. Pateicoties tam, mçs iegâdâsimies ierîces, ko viòi darîs mums efektîvi, vienlaicîgi ekonomiski un efektîvi.