Darba drodiba tikla

Arî deviòpadsmitajâ gadsimtâ grâmata plaðâs rûpnîcâs apdraudçja dzîvîbas zaudçðanu. Cilvçki, kuriem atòemti ideâli mâkslas apstâkïi un kas katru dienu sasniedz badu, cînîjâs par darbîbu, veicot vienkârðu darbu, piemçram, kokzâìçtavâ. 21. gadsimts radîja lielu pagriezienu darbinieku attieksmes un droðîbas jomâ.

Ir taisnîba, ka ir uzòçmumi, kas joprojâm neuzskata atbilstoðu vidi, lai gan varbût tie nav uzòçmumi, kas izmanto koksni, ogles vai bûvizstrâdâjumus. Nu, putekïojot gaisu, piemçram, ar pulvera krâsâm, var rasties sprâdziens, un attiecîbas ar uguni ir uguns. Tâpçc ðie uzòçmumi, kurus apdraud ðâda veida apdraudçjumi, izmanto progresîvas atex putekïu nosûkðanas sistçmas, kas ietver ventilatorus un filtrus, kas padara atkausçðanu saskaòâ ar atex principu. Atkarîbâ no konkrçtâ uzòçmuma vajadzîbâm izmantotie filtri var tikt izmantoti vienu vai vairâkas reizes. Darbîbas mehânisms ir tâds, ka membrâna pârplîst sprâdzienbîstamas struktûras ietekmç. Ðâdas spçles sekas bûs sprâdzienbîstamu gâzu risinâjums atmosfçrâ, kas novçrsîs filtra bojâjumus, kâ arî citi neparedzçti negadîjumi. Papildu elements, ko var nodroðinât ar putekïu noòemðanas sistçmâm, ir veids, kâ dzçst dzirksteles vai dzçst uguni ar oglekïa dioksîdu. Atex iekârtu veidâ ir arî gaisa slçdzenes, kas paredzçtas filtrâ uzkrâto putekïu spontânai noòemðanai. Vârsti ir ugunsdroði, un tie nav plîst, ja tos pieskaras spiedienam sprâdziena laikâ. Jebkuram piesardzîgam uzòçmuma îpaðniekam, kurâ gaisâ var uzbûvçt viegli uzliesmojoðus putekðòus, jâiegulda pareizâ ventilâcijas un filtru aprîkojuma formâ. Ðî pieeja runâs par atbildîbu, kâ arî par prognozçðanu. Ðajâ zonâ ir labi zinâms, ka nelaimes gadîjumu novçrðana ir daudz populârâka nekâ izmaksas, kas saistîtas ar konkurenci ar to rezultâtiem.