Darba apicrbu rathotajs

Sestdien notika jaunâkâ vietçjo apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuriem bûtu jâpârbauda, ko dizaineri ir darîjuði, lai uzlabotu sezonu. No auditorijas mçs varam tikties ar nedaudzâm slavenîbâm, þurnâlistiem un politiíiem.Izsmalcinâtais ðovs bija mazâkâs detaïas, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Savâm spçjâm tika izmantoti tikai oriìinâli un gaisîgi audumi ar zemu, krâsainu krâsu, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki summas, ko veica tamborçt. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar nozîmîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìîni un skaistiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota skaista kâzu kleita, kas tika sagatavota augstai ðai iespçjai, izsole. Kleita tika izmaksâta personai, kas domâja, ka paliks anonîma. Turklât ðîs daþas drçbes tika izsolîtas no veselîgâkâs kolekcijas. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks nodoti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un efektîvas darbîbas. Viòas darba devçjs ir atkârtoti atgriezies pie savu darbu pârdoðanas, un, tiklîdz darîjuma priekðmets bija pat daþu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos, kas paðlaik atrodas maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru veikalu, kurâ bûtu labas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu îpaðums ir labs viens no visgrûtâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visos reìionos ir diezgan maz rûpnîcu. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, galvenokârt, daudzu interesantâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Laiku pa laikam uzòçmums vâc kolekcijas sadarbîbâ ar augstiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir liela atzinîba, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kuri jau no rîta gatavojas pârvietoties garâs rindâs. Ðîs kolekcijas nâk no ðîs îpaðâs dienas.Ðîs organizâcijas produkti jau daudzus gadus strauji piedalâs klientu vidû, gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk, nemaz nerunâjot par ieguvumiem, ko viòa ir ieguvusi, un par to, kâ iekïaut tçmas, kas ir visaugstâkâs.

Skatît savu veikalu: Viens apìçrbs spa