Centrala laivu putekisuccju montatha

Vairâk marku vietçjâ tirgû ieteicams projektçt, veidot, montçt maðînas un bûvçt centrâlo putekïu sûcçju rûpnieciskâs un rûpnieciskâs iekârtas. Uzòçmumi nepârtraukti paplaðina raþoðanu ar jauniem, arvien modernâkiem produktiem, piemçram, atdalîðanas filtriem. Tas ir projektçðanas un bûvniecîbas birojs. & Nbsp; Nosaukumu panâkumi ir mûsu paðu labi veidotâs pulsa filtru, patronu filtru, ciklona un staciju filtru konstrukcijas, kâ arî rûpnieciskâs centrâlâs putekïu nosûkðanas sistçmas.

Rûpçjoties par visefektîvâko vadîbu, visi lçmumi par netipisku filtru konstrukciju vai bûvniecîbas izmaiòu ievieðanu tiek veikti ïoti viegli, un to konstrukcija ir âtra.

Vivese Senso Duo Oil

Kolekcijâ ietilpst filtra izmçri standarta versijâ. Mçs varam pasûtît filtrus otrajâ sistçmâ ar zemâkiem vai lielâkiem maisiòiem. Standarta ierîcçs skala starp maisa asîm ir 200 mm. Pçc klienta pieprasîjuma tie veido 250 mm.

Katrai dezinfekcijas iekârtai ir jâpielâgo filtrçðanas auduma metode un forma, kâ arî filtrçðanas un reìenerâcijas parametri. Atkarîbâ no gaistoðâ íermeòa temperatûras, putekïu veida un defekta, ûdens tvaiku, skâbju vai sârmu vielu daudzuma, mums ir jâizvçlas adatu jûtîgais veids. Maisus var izgatavot no daþâda veida adatu filca (poliestera, poliamîda, poliakrilnitrila, Dralon T, Ryton, Nomex, teflona uc ar daudziem daþâdiem apstrâdes veidiem. Korekcijas veic atsavinâðanas iekârtas ieguldîtâjs vai projektçtâjs. Uzòçmumi sniedz visus datus filtrâcijas materiâla un filtrâcijas un reìenerâcijas parametru izvçlç.

Putekïu filtrçðana, filtri, kuriem var bût vadîbas skapji ar jauniem veidiem, kâ kontrolçt izplûdes vârstus:ar laika vadîbu, kurâ mçs varam noteikt impulsa ilgumu un reìenerâcijas bieþumu,norâdes, kurâs tiek pagriezts impulsa ilgums, divas reìenerâcijas frekvences un ârçjâ un zemâkâ plûsmas pretestîbas robeþa, \ tprogrammçjams uz vadîbas pults, kurâ ir iestatîti reìenerâcijas parametri.

Filtrus var nodroðinât ar daþâdu izmçru ieplûdes un izplûdes atverçm.