Bistamam vielam

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu degoðu un sprâdzienbîstamu vielu. Gâzes un ðíidruma parametri daudzos gadîjumos ir pilnîgi saprotami un dokumentçti. Tâdçï to bîstamîbas identificçðana, kas rodas no to klâtbûtnes raþoðanas gaitâ, ir salîdzinoði ïoti laba. Situâcija ir daudz sareþìîtâka, ja veiksmîgi tiek pârvietoti, uzglabâti vai pârstrâdâti mîksti materiâli. Daudzos piemçros ðíietami nekaitîgas vielas, piemçram, milti, koks, cukurs, kakao, alumînijs vai dokuments, kas atrodas putekïu apziòâ, rada lielu sprâdzienbîstamîbu.

Chocolate slim

Rûpnieciskâs centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas tiek izmantotas, lai noòemtu nosçduðos putekïus no parketa grîdâm, plakanâm virsmâm un darbarîku un zâlçm. Tâ atrodas uz higiçnas saglabâðanas darba jomâ un tâdçjâdi strâdâjoðo cilvçku un organizâciju un piederumu aizsardzîbai pret putekïu nelabvçlîgu ietekmi, tostarp sekundâro sprâdzienu draudiem. Visiem uzòçmumiem, kas raþo rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic instalâcija saskaòâ ar spçkâ esoðajiem standartiem, kas ietverti direktîvâ & nbsp;

Svarîgs uzdevums, kas ir centrâlais putekïsûcçjs:- sievieðu veselîbas un dzîvîbas aizsardzîba, kas dzîvo dzîvoklî pret sliktu putekïu iedarbîbu.- maðînu un ierîèu aizsardzîba pret bojâjumiem, kas rodas putekïu traucçjumu rezultâtâ, \ t- bûvlaukumu un sievieðu, kas strâdâ pret nekontrolçtas putekðòu uzliesmojuma sekâm, aizsardzîba.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïu sûknçðanas procesâ tiek iesaistîtas uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdu maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Tâdçjâdi operâcija, iespçjams, novedîs pie putekïu noòemðanas ierîces, kâ arî visas ierîces iznîcinâðanas. Statistikas dati liecina, ka filtrçðanas vienîbas un cikloni ir kvalificçti tâdu ierîèu apvienîbâm, kas ir nopietni sprâdzienbîstamas.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, dzçriens no centrâlâs putekïsûcçju iekârtas svarîgâkajâm nozîmçm ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, likvidçjot tâ saukto atlikuðie putekïi. Ðis risinâjums, no otras puses, maksimâli palielina ierîces âtrumu un ugunsdroðîbu, bet pârçjie samazina izdevumus, kas saistîti ar procesa uzstâdîðanas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Jâpievçrð uzmanîba tam, ka uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu putekïu gadîjumâ centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.