Bcrnu psihologs bydfszcz nfz

Rûpçjoties par saviem bçrniem, mçs vçlamies nodroðinât viòiem vislabâkâs metodes, stimulçjoðâkâs un interesantâkâs rotaïlietas, mçs domâjam par viòu veselîbu, cenðamies pârvaldît sabalansçtus vitamînu çdienus, un daþreiz mçs aizmirstam par bçrna psihes nozîmi. Bçrnu psihologs no Krakovas ir apziòa, kas nenorâda uz jûsu izglîtîbas trûkumiem. Ir vçrts òemt mûsu mierinâjumu psihologam ne tikai tad, ja mçs uzskatâm, ka arî Polijas izglîtîbas ceïi neizdodas, mçs nevaram sazinâties ar bçrnu. Ir arî vçrts izmantot psihologa piemaksu, kad rodas iespaids, ka poïu bçrns ir îpaðs talants, viòð ir ïoti spçjîgs - speciâlists veiks pârbaudi, kas palîdzçs mums izvçlçties, kâ mums vajadzçtu vadît savu bçrnu. Ir arî vçrts apsvçrt iespçju apmeklçt bçrnu psihologu, ja skolotâjs vai paði cilvçki, kas pavada daudz laika kopâ ar bçrnu, pauþ viedokli par daþiem jautâjumiem, kas var bût grûti.

Jûs varat arî doties uz bçrnu psihologu, ja jums ir jârunâ ar savu bçrnu par pareizo problçmu, sniedziet svarîgu informâciju par izmaiòâm, kas nâks viòa dzîvç, piemçram, informâciju par viòa vecâku ðíirðanos vai mîïotâ nâvi. Psihologs palîdzçs prezentçt bçrnam saprotamu radîðanas kvalitâti, sirsnîgs, viegli saprotams, ka tas arî neliks ðaubas par gribu, kas mums nepiecieðams.

Neviens bçrns neveidojas perfekti, daþi vçlâk sâk staigât, un citi vçlâk saglabâ emocionâlo inteliìenci, vai arî rodas problçma, saprotot robeþas, kas tiek izvirzîtas - katru jautâjumu var atklât, saskaroties ar bçrnu psihologu.