Atkariba no miegazales

Polijas sabiedrîbâ arvien pieaug izpratne par to, kâda ir depresija, kad tâ tiek diagnosticçta, kas var bût arî sekas, kad tâ darbojas. Ir jâzina, ka depresijai ir daudz vârdu un tiek ârstçti atðíirîgi - attiecîbâ pret to, kas ir prâts un pacienta cilvçks, kâ arî par attiecîbâm ar visdârgâkajâm.

Depresijas ârstçðana Krakova, no vienas puses, ir farmakoloìiski - psihiatrs nosaka atbilstoðus pasâkumus. No otras puses, terapeitiskâs sesijas ir noderîgas farmakoloìiskai iedarbîbai. Lielâkâ daïa depresijas ârstçðanas speciâlistu apgalvo, ka bez ðâdas divkârðas iedarbîbas jûs nevarat efektîvi izârstçt pçdçjo slimîbu. Jums ir jâapmâca, lai mijiedarbotos ar cilvçkiem sistçmâ, kas ilgtermiòâ bûs çka, kas nebûs & nbsp; ïaus mums ekstrçmas emocijas.Diemþçl daudzi pacienti, kuriem ir depresija, ne vienmçr saòem çrtas rokas. Bieþi pacienti sâkotnçji dodas uz neirologu, kurð dod viòiem nomierinoðus lîdzekïus vai miegazâles. Miega zâles depresijas panâkumos nav ieteicamas, jo tâs pçc piecu nedçïu ilga sajûta ir atkarîgas, un tâs neârstç jebkâdu depresijas cçloni. Depresijas ârstçðanai nevajadzçtu izmantot arî psihiatru, kurð parakstîs antidepresantus. Antidepresanti nereaìç uz jebkuru lîdzîgu tehniku, un bez psihoterapijas viòi maz. Tâpçc sâkumâ ir jâapsprieþas ar vispârçjo psihologu, kurð nosûtîs mums pie ârsta. Tad jums bûs nepiecieðams apmeklçt psihiatru, ja iepriekð tikuðie speciâlisti ir koordinçjuði farmakoloìisko ârstçðanu. Ïoti svarîgs ir depresijas darbîba kustîbas izmantoðanâ. Fiziskâ kustîba maina prâta íîmiju un padara endorfînus atseviðíus sistçmâ. Endorfîni dod jums vçlmi rîkoties, kas bûtîbâ nav depresijâ dzîvojoðu cilvçku. Pateicoties fiziskajai kustîbai, mûsu arousal lîmenis tiesâ sâk kïût vçl labâks, lai noteiktu situâciju. Tâpçc jums jâsâk gari pastaigas.