Atkariba no bidgodeas

Daþi uzskata, ka ir nepareizi uzskatît, ka citas atkarîbas formas ir saistîtas tikai ar neierobeþotu psihoaktîvo vielu patçriòu. Tomçr miljoniem cilvçku novâjinoða atkarîba ir kïuvusi par nepârtrauktu datoru aprîkojuma izmantoðanu. Interneta atkarîba rçíinâs ar pasaules tîmekïa vietòu un kopîgâs enerìijas ikdienas, stundu ilgu pârlûkoðanu daþâdos sociâlajos tîklos. Tas ietekmç klientu ne tikai ar stresa mazinâðanu (atdaloties no ikdienas dzîves problçmâm, bet arî negatîvi ietekmç viòa pastâvçðanu reâlajâ realitâtç.

Ðî parâdîba joprojâm ir salîdzinoði jaunaBieþi vien atkarîba no interneta izraisa traucçjumus psiho-fiziskajâ klasç un vâjina savstarpçjâs komunikâcijas spçju un indivîda ekonomisko efektivitâti. Lai gan interneta atkarîba joprojâm ir relatîvi atðíirîga parâdîba Polijâ un joprojâm nav naudas, lai finansçtu ðîs slimîbas nopietnus pçtîjumus, visi dati lielo parâdîbu uzskata par plaðu. Patoloìisko problçmu ârstçðana ar virtuâlo pasauli ir lîdzîga citu atkarîbu ârstçðanai. Pirmais posms ir interneta resursu ïaunprâtîgas izmantoðanas problçmas pieòemðana. Tad, un jums ir jâmçìina ierobeþot WWW karðu izmantoðanu.

Kâ pacienti reaìç?Mçrenîba ir noderîga visâs dzîves jomâs. Ðajâ gadîjumâ atkarîba notiek, ja ir veselais saprâts. Laika attiecîbu proporcionâlâs psiholoìiskâs sekas, kas saistîtas ar laiku, kas pavadîts interneta sienâs, ir neverbâlâs un verbâlâs komunikâcijas traucçjumi un depresija, ko izraisa nepietiekama saikne ar internetu. Narkomâni sistemâtiski izvçlas bût sociâli. Viòu labo pastâvçðanas plakni aptur iztçles virtuâlâ pasaule. Tâ neizpildîtie resursi pilnîbâ prasa laiku, daþkârt traucçjot dabisko atpûtas ciklu un apsvçrumus. Tas pats ir nelabvçlîgs sievietçm, kuras ir atkarîgas no narkomâniem, jo tas palîdz ar labâku koncentrâciju hormonu, glikozes un citu bûtisku vielu veselîbai funkcionçðanai. Interneta atkarîba apvieno cilvçkus visâs vecuma grupâs. Tâpçc viòam jâkontrolç bûvniecîbâ pavadîtais laiks, lai parastajam interneta lietotâjam nebûtu jâkïûst par tîkla alkohola lietotâju.