Arodmacibas interneta

Programmatûras iegâde uzòçmumam bieþi ir saistîta ar ievçrojamiem izdevumiem. Un dzçriens par ekonomiku ir meklçt lçtâkus vai pat bezmaksas aizstâjçjus. Bezmaksas projektiem bieþi vien nav tâdas paðas funkcijas kâ samaksâtajiem. Atðíirîba starp tâm visbieþâk attiecas uz atbalstu problçmâm, kas var rasties tâs lietoðanas laikâ.

Maksas versijas raksturo âtra un visaptveroða mûsu klientu problçmu risinâðana. Bezmaksas versiju gadîjumâ visbieþâk mçs meklçsim bezmaksas risinâjumu problçmâm vai meklçjam pakalpojumu citos forumos, kas piesaista konkrçtas programmatûras lietotâjus. Papildu summu izsniegðana programmatûrai ir ârkârtîgi nopietna klâtbûtne, kas mums nepastâv, vai tâ ir piemçrota tâs cenai. Daudzas iespçjas, kuras konkrçtâ programma var nebût plaði izmantota jûsu uzòçmumâ, kas maksâs par produktu, kura svarîgâ daïa netiks izmantota. Ðajâ gadîjumâ vienîgâ pieeja ir izmantot demo klasi. Enova demo programma ir pirmais ðâdas programmatûras piemçrs. Klientam nav jâmaksâ par savu pârdoðanu, tomçr viòð piekrît galvenajiem ierobeþojumiem, ko viòð neskaitâs plaðâ versijâ. Un, protams,, piemçram, dokumenti, kas tiks izdoti ar envo programmas palîdzîbu, varçs saòemt virsrakstu, kurâ bûs zinâðanas par izmantotâs programmas versijas problçmu. Turklât demo versija iegûs ierobeþotu skaitu ierakstu datu bâzç. Bet, ja uzòçmçjs nolemj izbaudît pilnu versiju, viòð bez jebkâdâm problçmâm varçs importçt jau izveidoto datubâzi. Ðî pieeja ir îpaði noderîga jauniem un vidçjiem uzòçmumiem, kuri nevçlas maksât lielus programmatûras kursus, kurus viòi nevar pilnîbâ izmantot. Demo versija arî ïauj brîvi savienot ar programmatûras raþotâja tehnisko piezîmi.