Apgaismojums tava maja pdf

Apgaismojums ir neatòemams mûsu mâjas aprîkojuma aprîkojums. Pirmkârt, tas rada gaismu, apgaismo telpas un ïoti bieþi pilda dekoratîvâs funkcijas. Atbildîgajâ tirgû ir daudz iespçju apgaismot, sâkot no vecajâm lampâm lîdz LED apgaismojumam. Visi no tiem veic daþâdas funkcijas, kâ arî sniedz citas priekðrocîbas.Jaunajos laikos dienasgaismas spuldzes ir ïoti izplatîts gaismas veids, kas ir izplûdes spuldzes veids. Luminiscences spuldþu telpu izstaro fosfors, ko ierosina ultravioletâ starojuma avots, kam ir svelme izlâdes beigas caurulç, kas pildîta ar gâzi. Gâze bieþi ir dzîvsudraba un argona maisîjums. Izplûdes, kas notiek starp fluorescences spuldzes izvçlçtajiem volframa elektrodiem, rada neredzamu ultravioleto starojumu, kura viïòa garums ir galvenokârt aptuveni 254 nm. Luminiscences spuldzes var izmantot daþâdâs gaiðâs krâsâs, no baltas dienasgaismas lîdz dekoratîvâm gaismâm ar jaunâm krâsâm. Gaismas krâsa tiek iegûta, izmantojot luminiscçjoðu lukturi, izmantojot piemçrotu fosforu. Mûsdienâs dienasgaismas lampas ir daþâdas formas. Tika sniegtas vienkârðas, apïveida, U formas dienasgaismas spuldzes, kâ arî kompaktas luminiscences spçles ar lielu nozîmi. Tie ir sadalîti tradicionâlajâs dienasgaismas spuldzçs katrâ no daudzajiem mazâkiem izmçriem. Ðîs dienasgaismas spuldzes atðíiras no luminiscences spuldzçm ar integrçtu aizdedzes sistçmu un papildus luminiscences spuldzçm, kurâm nepiecieðama tâda programma ar apgaismes iekârtâm. Viòi savu svaru paði savâ istabâ, bet arî sâkumskolâs vai citâs valsts iestâdçs. Visu veidu dienasgaismas spuldzçm ir daudz vçrtîbas salîdzinâjumâ ar parastajâm kvçlspuldzçm. Pirmkârt, tas izceïas ar tâ augsto gaismas efektivitâti un lielâku stundu darbu, pateicoties kuriem viòi ieòem tik gigantisku popularitâti.