Amonjaka bistama zona

Tomçr ðie tulkojumi ir uzticams jebkura profesionâla uzòçmuma darbinieku profesionâlâs pilnveides elements. Viòi gatavojas uzlabot jau nodarbinâto kvalifikâciju un lîdz ar to ir acîmredzamas investîcijas tâdâ cilvçkâ kâ cilvçks, ar palîdzîbu un saviem potenciâlajiem darba devçjiem. Ðajâ procesâ îpaði svarîga ir apmâcîbas sistçma, protams, ir cilvçkresursu apmâcîba. & Nbsp; Cilvçkresursu apmâcîba patiesîbâ ir labâkais veids, kâ kvalificçt darbiniekus, kas ir svarîgi atbilstoðai personiskajai izvçlei. Tas ir iemesls tam, kâpçc tas izturas pret cita kvalifikâcijas paaugstinâjuma piedâvâjumu jau uzòçmuma iekðienç, bet arî dod iespçju iegût pareizos dzîvoklî esoðos cilvçkus, lai izvçlçtos cilvçkus ar labu attîstîbas potenciâlu. Tas dos labumu ne tikai Polijas uzòçmumam, bet galvenokârt paðam darbiniekam, kâ arî tâlu no biroja.

Tâpçc apmâcîba dod iespçju bût no nulles pareizajiem cilvçkiem, kas atrodas dzîvoklî, lai izvçlçtos nâkotnes cilvçkus. Galvenokârt ir izmaksas, kas sniedz pamatzinâðanas par psiholoìiju, spçju pienâcîgi iepazît cilvçku un veltît viòam pievilcîgâkâs darbîbas attiecîbâ uz sniegumu. Personâla apmâcîba beidzot sniedz vispârçju cerîbu uz ieskatu un ieskatu darba tirgû, kas var tikai un vienîgi novest pie uzòçmuma nodarbinâtîbas stratçìijas izstrâdes.

Kâ jûs skaidri redzat, apmâcîba ir laba nâkotne, kâ arî pienâkums visiem profesionâliem uzòçmumiem. Cerot uz savu darbinieku izaugsmi, Jûs varat sagatavot savu personâlu. Tâdçjâdi tiek veidota piemçrota íçde, kas laika gaitâ apòemas virzîties uz priekðu, un tai nav vajadzîga kontrole pâr to. Viss ir vajadzîgs no nulles, un tâ ir no cilvçkiem - galu galâ Cilvçkresursu departaments ir apmierinâts ar labu izvçli. Vingrinâjumi un samaksa par saviem darbiniekiem sâkas no grâmatu nodaïas ievieðanas no nulles - uzòçmums to izmanto divreiz - bet ne no mûsu darbinieku attîstîbas iespçjâm, bet galvenokârt par viòu prasmçm turpmâku çrtu un uz nâkotni orientçtu darbinieku atlasç.