Akumulatora laudana notiek talruni

Sprâdzienu izsaka pçkðòa milzîgu enerìijas summu atdalîðana. Ðim notikumam ir daudz risku. Sprâdzieniem visbieþâk seko pçkðòs temperatûras un spiediena pieaugums, starojuma emisija (piemçram, zibens vai kodolobjekta sprâdziena gaisma vai akustiskie viïòi (visbieþâk ir pçrkons vai îpaðs sprâdziens. Nav bezjçdzîgi, ka nekontrolçjama parâdîba aizpilda cilvçkus ar bailçm.

Kâdas virsmas ir potenciâli sprâdzienbîstamas? Visbieþâk tâs ietver zonas, kurâs atmosfçra potenciâla apdraudçjuma gadîjumâ var bût sprâdzienbîstama. Kâ sprâdzienbîstama vide saskaras ar îpaðu degoðu vielu maisîjumu, kas atrodas gâzes, tvaiku vai miglas situâcijâ, t.i., maisîjumi ar gaisu atmosfçras apstâkïos, kuros temperatûra ir pârâk augsta. Ir vçrts zinât, ka sprâdzienu var izraisît tikai dzirksteles vai elektriskais loks.

https://ecuproduct.com/lv/snail-farm-ideals-risinajums-muzigi-izskatigajai-adai/Snail Farm Ideāls risinājums mūžīgi izskatīgajai ādai

Visbîstamâkâs telpas ir m.im. íîmiskâs rûpnîcas, pârstrâdes rûpnîcas, degvielas uzpildes stacijas, spçkstacijas, krâsu rûpnîcas, krâsu veikali, degvielas uzpildes stacijas un transportlîdzekïi, notekûdeòu attîrîðanas iekârtas, lidostas, graudu dzirnavas vai kuìu bûvçtavas. Aizdegðanâs iepriekð minçtajâs vietâs radîtu sprâdzienus, kuru rezultâti bûtu neiedomâjami. Protams, tie radîtu milzîgus materiâlus zaudçjumus un apdraudçtu cilvçku dzîvîbu.

Lai izvairîtos no iepriekð minçtajiem bojâjumiem, nevajadzçtu nenovçrtçt par zemu preventîvo rîcîbu, kas ir vçrts uz sprâdzienu. Valstu pilnvarâs ir izstrâdâti îpaði likumi, informâcija un standarti, lai samazinâtu eksplozijas risku un novçrstu iespçjamos bojâjumus. Sprâdzienbîstamâs telpâs ir jâievieto sistçma, lai nodroðinâtu ikvienam, kas tajâ atrodas, droðîbu.