Aizsargapicrbs elektriskais loks

Katram uzòçmuma îpaðniekam, uzòçmumam, komerciâlai vai komerciâlai telpai jâbût aizsargâtai. Ðeit ðeit netiek izmantota intereðu droðîba, kâ arî uzòçmumam un, galvenokârt, darbinieku darbiniekiem. Kas padarîtu katru seju labi aizsargâtu?

Labi, organizçjiet apmâcîbu no darba droðîbas un apmâcîbas lîmeòa sprâdziendroðas droðîbas jomâ.

Direktîva 99/92 / EKSprâdziendroðîba (sprâdzienbîstamîba îpaði attiecas uz organizâcijâm un zîmoliem, kuriem ir iekârtas, kas var izraisît eksploziju. Visbieþâk viòi saka vairâkas nozares. Íîmijas, farmâcijas, pârtikas un enerìçtikas nozares ir tiesîgas saòemt ðo pozîciju. Saskaòâ ar 99/92 / EK noteikumiem katram îpaðniekam ir jânodroðina mûsu darbinieku droðîba arî apmâcît viòus ðajâ jomâ. Apmâcîbas no ðî lîmeòa uzsâk speciâli atlasîti speciâlisti, kas iepazîstinâs darbiniekus ar pozîcijas noteikumiem bîstamîbas formâ, un vissvarîgâk norâda, kâ novçrst ðâdu formu. Apmâcîbas dalîbnieki iepazîstina ar idejâm par atbilstîbu veselîbas un droðîbas prasîbâm, kuru laikâ îpaða uzmanîba tiek pievçrsta sprâdzienbîstamîbas riskiem. Apmâcîba îsteno juridiskâs deklarâcijas, to izmantoðanu, identificçðanu un sprâdziena riska novçrtçjumu darba jomâ. Pateicoties apmâcîbai, katrs darbinieks zinâs, kâ novçrtçt riskus, kad rîkoties viòa uztveres vietâ un kâdi pasâkumi jâveic.Sprâdzienbîstamîba un uzòçmuma vai zâles pienâcîga pielâgoðana ekonomikas ministra prasîbâm no augðas uz leju. Nosakiet sprâdzienbîstamîbas punktus, pârbaudiet iekârtâ sprâdziendroðâs sistçmas un atjauniniet attiecîgos dokumentus.