2015 gada rudens modes skate

Sestdien tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ieòçma nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm saprast pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pabeigta visstingrâk un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tie tika izgatavoti, izmantojot personîgos un smalkos audumus ar spçcîgâm, krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Spilgti, krâsaini maxi svârki kopçjâ radîtajâ tamborçjumâ. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar bieziem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas tika izgatavota îpaði jaunajam pasâkumam. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti arî vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Pçdçjâ izsolç gûtie ienâkumi tiks pârskaitîti uz tuvu bçrna mâjokli. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas mierîgas un siltas darbîbas. Tâs îpaðnieki ir zaudçjuði pârdoðanu daudzas reizes, un tad darîjuma punkts bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija drîzumâ nonâks veikalos. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno izveidot datoru, kurâ kolekcijas bûtu nepiecieðamas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu zîmols ir viens no spçcîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Tai ir maz rûpnîcu visâ valstî. Darbâ strâdâ vairâki tûkstoði darbinieku mûsdienîgâ, galvenokârt daudzos interesantâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi ðî institûcija sadarbojas ar slaveniem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik veiksmîgas, ka pirms veikala izveides tie, kas vçlas ierasties garâs rindâs no agra rîta. Ðîs kolekcijas tiek izdotas tajâ paðâ dienâ.Ðîs organizâcijas panâkumi jau daudzus gadus âtri skar lielo uztveri starp saòçmçjiem un iekðienç, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòai, ðíiet, nav pieminçtas daudzâs viòa atïautâs apmierinâtîbas un tâs atzîst, ka sekas ir vislielâkâs.

Skatît savu veikalu: vienreizçja apìçrba cena